Architekt Poznań
Jak pracują architekci?

W skład projektu obiektu budowlanego wchodzą zwykle opracowania kilku lub nawet kilkunastu branż projektowych. Jedną z nich jest branża architektoniczna, opracowywana bezpośrednio przez architektów.

Architekt odpowiada w projekcie między innymi za kwestie takie jak:

  • projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem lokalizacji budynku na działce, zaplanowaniem układu nawierzchni, lokalizacji dojazdów i parkingów, ukształtowania terenu i elementów małej architektury w sposób zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami dotyczącymi lokalizacji obiektów budowlanych;
  • układ przestrzenny budynku, a więc rozkład rzutów, wysokości pomieszczeń oraz zaplanowanie jego funkcjonowania;
  • konstrukcję przegród budowlanych, ich wykonanie w sposób zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi i prawidłowe funkcjonowanie pod względem oszczędności energii oraz zapewnienia komfortu użytkownikom, opracowanie prawidłowych detali połączeń poszczególnych materiałów i elementów;
  • zagwarantowanie spełniania przez budynek licznych przepisów budowlanych, dotyczących między innymi bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, właściwego doświetlenia i nasłonecznienia (budynku projektowanego jak i istniejących sąsiednich), zapewnienia ergonomii i właściwych parametrów użytkowych pomieszczeń.

Architekci najczęściej także koordynują pracę wielu różnych specjalistów pracujących w obrębie biura projektowego. W ramach robót dodatkowych może także zapewnić obsługę spraw formalnych związanych z uzyskaniem dokumentów i pozwoleń w urzędach oraz innych instytucjach.

Biuro projektowe
Jak wygląda w nim praca?

Praca nad projektem budynku niemal zawsze wymaga zespołu ludzi po odrębnych studiach inżynieryjnych i z uprawnieniami w różnych branżach projektowych. Mogą oni pracować w ramach jednego biura projektowego lub tworzyć zespół złożony z niezależnych specjalistów, współpracujących w ramach danego projektu.

W skład opracowania projektowego, poza architekturą, mogą wchodzić następujące branże:

  • konstrukcja: obejmująca zaprojektowanie wszelkich elementów nośnych budynku: fundamentów, słupów, belek, stropów, elementów nośnych dachu; zapewnienie ich odpowiedniej nośności oraz właściwości użytkowych (np. brak nadmiernego ugięcia czy drgań podczas użytkowania);
  • instalacje sanitarne: obejmujące zaprojektowanie przebiegu i funkcjonowania elementów takich jak np. instalacja wody, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, gazu, pompy ciepła, przydomowej oczyszczalni ścieków; projektanci tej branży często również wraz z architektem biorą udział w analizie i obliczeniach dotyczących energooszczędności budynku;
  • instalacje elektryczne: obejmujące projekt rozdzielni elektrycznych, tras kablowych, gniazd wtykowych, punktów oświetleniowych, a także instalację odgromową;
  • instalacje teleinformatyczne: obejmujące okablowanie telefonów, domofonów, monitoringu, systemów alarmowych, sieci komputerowych i wiele innych;
  • branża drogowa: obejmująca projekt dojazdów, parkingów, zjazdów z istniejących dróg, ich prawidłowe ukształtowanie, spadki terenu oraz układ warstw budowlanych.

Przy współczesnej złożoności projektów oraz wymagań, jakie muszą spełnić budynki, najlepsze efekty daje współpraca specjalistów wielu branż już od najwcześniejszych etapów pracy nad projektem.